დამატენიანებელი ანტი-ასაკობრივი კრემი

პროდუქტის ფასი:

aqtiuri ingredientebis kafsulirebis teqnologia, iZleva saSualebas, rom nivTierebebma Rrmad SeaRwion kanSi da ar dakargon sasargeblo Tvisebebi. mikrokafsulirebuli eqstraqtebi astimulireben kolagenis da elastinis sinTezs, aumjobeseben kanis elastiurobas da simkvrives, amcireben naoWebis raodenobas da aferxeben axlis warmoqmnis process. vitaminebis kompleqsi ki aRadgens mis struqturas.

ZiriTadi ingredientebi:

  • inkafsulirebuli aziuri centelas eqstraqti,
  • hialuronis mJava
  • vitamin B5
  • vitamini E E
  • nuSis zeTi
  • Siis zeTi
  • vitamini AA
  • vitamini F

gamoyenebis wesi: waisviT gawmendil saxeze dReSi orjer, diliT da saRamos. idealuria Regenerating Anti-Aging Cream-Tan erTad

დამატენიანებელი ანტი-ასაკობრივი კრემი