აღმდგენი ანტი-ასაკობრივი ღამის კრემი

პროდუქტის ფასი:

xaverdovani teqsturis kremi gamoxatuli gamaaxalgazrdavebeli efeqtiT. inkafsulirebuli aziuri centelas daxmarebiT Zlierdeba kolagenis da elastinis sinTezi. kani xdeba ufro mkvrivi da elastiuri. regularuli gamoyenebisas ganaaxlebs da aRadgens kanis struqturas, amkvrivebs da asworebs mis reliefs. aRadgens optimalur hidrolipidur balanss. asakobrivi, gauwylovanebuli da gamomSrali kanisTvis.

ZiriTadi ingredientebi:

  • inkafsulirebuli aziuri centela
  • hialuronis mJava
  • JoJobas eqstraqti
  • vitamini EE
  • Siis zeTi

gamoyenebis wesi: saRamos waisviT wriuli moZraobiT, gawmendil saxeze, kisrisa da dekoltes areSi.

აღმდგენი ანტი-ასაკობრივი ღამის კრემი