დამამშვიდებელი ღამის კრემი

პროდუქტის ფასი:

masSi Semavali damamSvidebeli kompleqsi (alfa bisabololi, 3D kompleqsi) mkurnalobs da amcirebs kanis mgrZnobelobas. moqmedebs momentalurad da aniWebs kans simSvides da komfortis SegrZnebas.dabalmolekuluri hialuronis mJava , Rrmad atenianebs da ubrunebs kans elastiurobas. kanis stresisgan dacva xdeba beta-endorfinebis stimulaciis da kanSi interleikinebis ( anTebiTi cilebi) raodenobis Semcirebis gziT.

ZiriTadi ingredientebi:

  • alfa-bisabololi
  • hialuronis mJava
  • gliceritinis mJava vitamin E E
  • lurj-mwvane wyalmcenareebis eqstraqti

moxmarebis wesi: davitanoT dRis damamSvidebeli kremi sufTa saxeze diliT. RamiT aseve gawmendil saxeze vismevT jer damamSvidebel koncentrats da gaSrobis Semdeg Ramis damamSvidebel krems.

დამამშვიდებელი ღამის კრემი