ინტენსიური ზრუნვა ნაოჭების წინააღმდეგ C ვიტამინით

პროდუქტის ფასი:

mikrokafsulirebuli retinoli-kremis aqtiuri komponenti aRadgens kanis simkvrives da

tenianobas, aqvs kargi regeneraciis unari, aumjobesebs kanis fers da elastiurobas, xels uwyobs kolagenis sinTezs da astimulirebs kanis ujredebis ganaxlebas. vitamini c aZlierebs sisxlZarRvebis kedlebs, gaaCnia antioqsidanturi moqmedeba. gargris zeTi SesaniSnavad avsebs kremis formulas, asworebs kanis mikroreliefs, aRadgens

epidermisis damcav funqcias, aferxebs daberebas da naoWebis warmoqmnis process.

mzisgan damcavi filtrebi icavs kans mzis mavne zemoqmedebisgan.

Semadgenloba:

  • mikrokafsulirebuli retinoli;
  • vitamini c
  • hialuronis mJava
  • gargris Teslis zeTi
  • Siis zeTi
  • futkris cvili
  • mzisgan damcavi faqtori (UVA/UVB))

gamoyenebis wesi: daitaneT gawmendil saxeze da kiserze dReSi 2 jer. SeiZleba gamoviyenoT mTeli wlis ganmavlobaSi, an rogorc samkurnalo saSualeba kursiT 8 kvira.

ინტენსიური ზრუნვა ნაოჭების წინააღმდეგ C ვიტამინით