კრემ-ტონალური CC Cream

პროდუქტის ფასი:

axali Taobis C.C CREAM-is umTavresi Tviseba isaa, rom is aris Sualeduri produqti - kremsa da tonalur Soris. mas aqvs xaverdovani teqstura, romelic saukeTesod niRbavs TiToeul arasasurvel detals Tqvens kanze. C.C (color control) krems aqvs sammagi efeqti:

  • atenianebs, aRadgens kanis struqturas.
  • icavs (SPF 30)
  • aqvs iseTive efeqti rogoric tonalurs,
  1. dafarviT.

rogor gamoviyenoT: diliT wavismevT saxeze, dRis kremis da tonaluri kremis - nacvlad. Semadgenloba: masSi Semavali mineraluri filtrebi icaven kans mzis mavne gamosxivebisgan, wyalmcenareebi xels uwyoben kanis struqturis aRdgenas, xdian mas xaverdovans da rac mTavaria astimulirebens dermis Rerovani ujredebis sinTezs.

ras grZnobs am dros Tqveni kani?- is xdeba gluvi, elastiuri da erTgvarovani, imaleba yvela arasasurveli nakli.

კრემ-ტონალური CC Cream