მაკიაჟის მოსაშორებელი 2-ფაზიანი ლოსიონი

პროდუქტის ფასი:

msubuqi orfaziani losioni swrafad da delikaturad acilebs makiaJs (maT Soris wyalgamZle) Tvalebidan da tuCidan. misi gansakuTrebuli formula amSvidebs, atenianebs da aRadgens tuCis da Tvalebis garSemo mgrZnobiare kans. ar arRvevs PH-s, aqvs anTebissawinaaRmdego, antioqsidanturi, damamSvidebeli, samkurnalo da regeneraciuli moqmedeba. rekomendirebulia Zalian mgrZnobiare

TvalebisTvisac da maTTvisac vinc atarebs kontaqtur linzebs.

Semadgenloba:

  • vardis wyali
  • vitamini B5
  • vitamini B1
  • vitamini EE
  • gvirilas eqstraqti
  • arnikas eqstraqti

gamoyenebis wesi: gamoyenebis win SeanjRrieT flakoni. bambis diskiT moicileT makiaJi Tvalebidan da tuCebidan. ar Seicavs cxims, amitom ar saWiroebs Camobanas.

მაკიაჟის მოსაშორებელი 2-ფაზიანი ლოსიონი