ღამის კრემი - გლუვი ეფექტი

პროდუქტის ფასი:

daniSnuleba: Ramis kremi – gluvi efeqtiT gamoiyeneba yovel Rame. kans msubuqad acilebs mkvdar ujredebs, aumjobesebs sisxlis mimoqcevas, xels uwyobs kanis regeneracias da gaaxalgazrdavebas, amkvrivebs moSvebul ovals.

Semadgenoba:

  • aziuri centela
  • stabilizirebuli C vitaminis derivati
  • glikolis da salicilis mJava
  • ar Seicavs konservantebs
  • parabens
  • arakomedogenuria
  • moculoba 50 ml
ღამის კრემი - გლუვი ეფექტი