სახის ოვალის ასაწევი და გამამკვრივებელი შრატი

პროდუქტის ფასი:

is matebs elastiurobas da aniWebs simkvrives Tqvens kans. masSi Semavali fitokompleqsi asworebs mikroreliefs. mimozas eqstraqti ki sagrZnoblad aumjobesebs mikrocirkulacias, aqvs antioqsidanturi da regeneraciuli Tvisebebi, aumjobesebs kanis fers, amcirebs naoWebis siRrmes da raodenobas.

ZiriTadi ingredientebi:

  • inkafsulirebuli aziuri centela
  • mcenareuli kompleqsi
  • xorblis proteini
  • qeris,arnikis da mimozas eqstraqtebi.

gamoyenebis wesi: gamoiyeneba yovel dRe, waisviT gawmendil kanze nazi wriuli moZraobebiT.

სახის ოვალის ასაწევი და გამამკვრივებელი შრატი