ძლიერ დამატენიანებელი კრემი

პროდუქტის ფასი:

kanis 24 saaTiani datenianeba. hialuronis mJava, qitozani da biosaqaridi uzrunvelyofs intensiur da xangrZliv datenianebas. Siis, JoJobas, xorblis Canasaxis zeTebi da mcenareuli glicerini aRadgens kanis epidermul bariers da hidrolipidur mantias. vitamini B5 xsnis anTebas da gaRizianebas, rac damaxasiaTebelia gauwyloebuli kanisTvis. mzisgan damcavi filtrebi icavs kans mzis mavne zemoqmedebisgan. kremis damatenianebeli da damcavi moqmedeba uzrunvelyofs hidrataciis optimalur dones. Sedegad Tqveni kani aris daculi, datenianebuli, elastiuri da gluvi.

Semadgenloba:

  • vitamini B5
  • vitamin E
  • hialuronis mJava
  • JoJobas zeTi
  • xorblis Canasaxis zeTi
  • nuSis zeTi
  • Siis zeTi
  • qitozani

gamoyenebis wesi: davitanoT kargad gawmendil saxeze, kiserze da dekolteze 2 jer dReSi, dilas da saRamos. kremi idealuria, rogorc baza makiaJisTvis.

ძლიერ დამატენიანებელი კრემი