ძლიერ დამატენიანებელი ნიღაბი (ძალიან მშრალი კანისთვის)

პროდუქტის ფასი:

niRabs "wyalze dafuZnebuli geli"-s teqsturiT aqvs Zlier gamoxatuli damatenianebeli, mkvebavi da damarbilebeli moqmedeba. igi momentalurad qmnis komfortis SegrZnebas da aRadgens dazianebul kans. bunebrivi damateninebeli kompleqsebi da hialuronis mJava Rrmad atenianebs kans. vitamini B5 da umaRlesi xarisxis mcenareuli zeTebi aRadgenen epidermalur bariers da kanis hidrolipidur mantias. maTi Rrma moqmedebiT isini xels uSlian wylis dakargvis process epidermisidan d axels uwyoben kanis bunebrivi damcavi meqanizmebis aRdgenas.

Semadgenloba:

  • hialuronis mJava
  • avokados zeTi
  • JoJobas zeTi
  • xorblis Canasaxis zeTi
  • vitamini B5
  • mcenareuli glicerini

gamoyenebis wesi: davitanoT kargad gawmendil saxeze, kiserze da dekolteze. gaviCeroT 15-20 wuTi da CamovibanoT (SeiZleba davitanoT Zilis win da davitovoT mTeli Ramec). rekomendirebulia gamoviyenoT kviraSi 2-3 jer.

ძლიერ დამატენიანებელი ნიღაბი (ძალიან მშრალი კანისთვის)