თვალის მოვლის შრატი

პროდუქტის ფასი:

specialurad Seqmnili ofTalmologiuri formula yvela tipis kanisTvis, maT Soris mgrZnobiare kanisTvis.

inkafsulirebuli aziuri centela am SemTxvevaSi gamoyenebulia misi Zlieri regeneratoruli Tvisebebis gamo, is swrafad aRadgens, amkvrivebs kans da sagrZnoblad amcirebs naoWebis siRrmes da raodenobas. kofeini aumjobesebs limfodrenaJs da sisxlis mimoqcevas, Sedegad swrafad ixsneba SeSupeba da mcirdeba Savi rgolebi Tvalebis qveS.

Semadgenloba:

  • aziuri centela
  • hialuronis mJava
  • kofeini ( 0,5%)
  • vitamin C
  • vitamin B5
  • vitamin PP
  • vitamin F

F Cveneba: asakobrivi cvlilebebi Tvalbis garSemo, SeSupebuli upeebi, muqi wreebi Tvalebis garSemo gamoyenebis wesi: waisviT gawmendil kanze, dReSi Eorjer, diliT da saRamos.

თვალის მოვლის შრატი