არაინექციური მეზოთერაპია

არაინექციური მეზოთერაპია

( მეზოპერფექტი )

120

 არაინექციური მეზოთერაპია

( კრიოლიფტინგი)

100

არაინექციური მეზოთერაპია: (ოქსიგენოთერაპია ჟანგადით )

100

არაინექციური მეზოთერაპია